Economie

Projectfiche: 

De ligging van het Linieland Waas en Hulst biedt economisch vele kansen. Het gebied ligt tussen twee havengebieden in en op de rand van de Vlaamse ruit. Hiermee samenhangend bestaat op dit moment echter de indruk dat de economische activiteiten zich voornamelijk concentreren op de logistieke bedrijvigheid en havenondersteunende bedrijfsactiviteiten. Dit terwijl het gebied meer potenties heeft.Zo beschikt het over kwalitatief goede landbouwgrond, die echter onder druk staat door de uitbreiding van de havenactiviteiten en daarmee samenhangende natuurontwikkelingen. Ook ontbreekt het aan grensoverschrijdende afstemming van economische ontwikkelingen. Dit leidt onder meer tot sterke concurrentie tussen de koopcentra van Hulst en Sint-Niklaas, met leegstand in Hulst tot gevolg.
Het project is bedoeld om de economische veelzijdigheid en de economische potenties te bundelen in één samenhangend en integraal en uitvoeringsgericht economisch profiel voor de regio Linieland Waas en Hulst. Het profiel wordt voorzien van een uitvoeringsprogramma met projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan dit profiel en een strategisch communicatieplan t.b.v. de branding.

Trekker en co-trekker

Trekker: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interwaas

Co-trekker: gemeente Hulst

Begeleidende ondersteuning: het Projectbureau van Linieland van Waas en Hulst

Projectgroep:

 • vanuit de betrokken gemeente een ambtenaar economische zaken
 • ambtenaar vanuit provincie Oost-Vlaanderen, Zeeland en Vlaams Gewest
 • Interwaas, Kamer van Koophandel, Voka, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ZLTO, de Landbouworganisaties, De Boerenbond, Maatschappij Linker Scheldeoever en de overkoepelende organisaties met betrekking tot recreatie
Doelstelling en resultaat

Doel van het project is om de economische veelzijdigheid en de economische potenties in het gebied beter te benutten. Onderliggende doelen hierbij zijn het streven naar economische diversiteit, grensoverschrijdende afstemming bij de ontwikkeling van economische ontwikkelingen en het bieden van voldoende mogelijkheden voor landbouw, recreatie en toerisme.

Om dit te bereiken wordt een grensoverschrijdend economisch profiel ontwikkeld voor het Zeeuws – Waas Linieland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een viertal economische thema’s, te weten:

 1. Bedrijventerreinen en kantoorontwikkelingen
 2. Detailhandel
 3. Landbouw
 4. Recreatie,  met name economisch gerelateerd

Het eindresultaat van dit project bestaat uit een gedragen grensoverschrijdend economische visie. Deze visie bestaat uit een drietal onderdelen:

 1. Het economisch profiel van het gebied. Hierin wordt tevens aangegeven welke ontwikkelingen bij dit profiel in het gebied gewenst en mogelijk zijn (ontwikkelingsperspectief voor bedrijventerreinen, kantoorontwikkelingen, landbouw en recreatie). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten;
 2. Voor de benoemde economische thema’s wordt het type bedrijven per bedrijventerrein benoemd en worden per afzonderlijk thema uitspraken gedaan over de afstemming en globale fasering, ook in relatie tot andere economische ontwikkelingen in het gebied;
 3. Een strategisch communicatieplan waarin een aantal activiteiten om het uitgewerkte profiel extern naar de publieke opinie, overheden en bedrijfsleven uit te stralen (branding) worden benoemd.
Afbakening

Het project richt zich op vier (economische) thema’s, te weten:

 • Bedrijventerreinen en kantoorontwikkelingen
 • Detailhandel
 • Landbouw
 • Recreatie

in de gehele grensoverschrijdende regio Linieland Waas en Hulst.

 

Binnen elke thema worden traditionele maar ook mogelijk innovatieve ontwikkelingsmogelijkheden en werkwijzen onderzocht en beoordeeld. Hierbij wordt ook gekeken waar deze ontwikkelingsmogelijkheden en/of werkwijzen op een logische wijze (kunnen) aansluiten bij de (toekomstige) ontwikkelingen in de Kanaalzone Gent - Terneuzen en de Antwerpse Haven.

Tijdslijn / fasering / mijlpalen

Aanpak, te nemen stappen:

 1. opstellen economisch profiel

-   inventarisatie en analyse:

De inventarisatie start met een sterkte-zwakte en kansen-bedreigingen analyse (SWOT). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is bij gemeenten, provincie en KvK/ Impuls/ Interwaas en externe informatie bronnen zoals CBS, brancheverenigingen.

-   Interviews met ondernemers en andere belanghebbenden. Individuele interviews leveren meer informatie op dan workshops of interviews in groepsverband. Doel van deze interviews is om de SWOT-analyse aan te scherpen en ambities in beeld te brengen.

-   Bepalen van de positie van Linieland Waas en Hulst in groter verband in de vorm van een benchmark in andere regio’s. In de benchmark wordt vastgesteld wat Waasland uniek maakt en hoe het zich onderscheid ten opzichte van andere regio’s.

Bij het opstellen van de Benschmark wordt gebruik gemaakt van uitgevoerde verkenningen.

 • themagewijze workshops met bedrijfsleven en overheid (per thema) om resultaten SWOT te bespreken en doorkijk naar vervolg: prioritaire economische segmenten.

Resultaat stap 1

Het resultaat van deze stap is een door private en publieke partijen gedragen SWOT-analyse met betrekking tot de vier benoemde economische thema’s welke als input zal dienen voor stap 2 en 3. De SWOT-analyse kan als het ware als groeidocument worden beschouwd met als eindresultaat de economische visie voor het Linieland Waas en Hulst.

    

 1. opstellen 3 scenario’s:

De SWOT levert bouwstenen op waarop aantal scenario’s worden vormgegeven. Deze scenario’s worden als korte teksten, aangevuld met kenmerkende beelden sfeerbeelden. De scenario’s worden voorgelegd aan de projectgroep (eventueel uitgebreid met andere markt- en publieke partijen). Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden de scenario’s gepresenteerd en uitgebreid bediscussieerd. De scenario’s dienen niet als blauwdruk, maar als inspiratiebron voor de regionale strategie.

 

      -     Op basis van de uitkomst van de workshop met de projectgroep wordt een voorkeurscenario naar een economisch profiel voor de regio opgesteld waarbij de focus ligt bij het ontwikkelingsperspectief voor de economische aspecten bedrijventerreinen, kantoorlocaties, landbouw en recreatie.

      resultaat stap 2          

Het resultaat van stap 2 is het economisch profiel voor de grensoverschrijdende regio Linieland Waas en Hulst waarin:

      1.   per thema wordt ingegaan op de sterkte en zwakte en kansen en bedreigingen in de regio;

      2.   op basis van de SWOT-analyse en interviews per thema het ambitieniveau geformuleerd is beschreven waaruit vervolgens een integraal en samenhangend economisch profiel voor de regio Linieland Waas en Hulst is gedestilleerd;

      3.   een ontwikkelscenario is geformuleerd teneinde de ambities op de vier benoemde economische thema’s (het economisch profiel) daadwerkelijk te realiseren.

3) programma voor segment en fasering

-   Op basis van het economisch profiel en het ontwikkelscenario wordt voor reeds bestaande (zoek)locaties bekeken welke invulling deze kunnen krijgen. Biedt het geformuleerde profiel aanvullende kansen voor de invulling van de bestaande en de zoeklocaties?

-   Vervolgens wordt gekeken naar de fasering. Op basis van de analyse in stap 1 bestaat een beeld van de markt. Gezamenlijk wordt een prioritering en fasering afgesproken voor de zoeklocaties.

-   Tegelijkertijd wordt in deze fase ook nagegaan op welke wijze de regio zichzelf vanuit economisch oogpunt gaat profileren, het branden. Hiervoor wordt een strategisch communicatieplan opgesteld waarin plan van aanpak wordt vastgelegd.

     Deze communicatiestrategie richt zich o.a. op inzet van communicatiemiddelen en de communicatiemomenten. Daarnaast gaat deze strategie ook in op maar ook op concrete acties die uitgevoerd moeten worden om de regio (vanuit economisch oogpunt) op de kaart te zetten. Dit communicatieplan wordt opgesteld door of in ieder geval in samenwerking met de communicatiemedewerkers van de betrokken partijen.

     resultaat stap 3

     Het resultaat van deze stap resulteert in een uitvoeringsprogramma met daarin

     concrete projecten en een strategisch (economisch) communicatieplan.

Eindproduct

De verschillende tussenresultaten van de hierboven beschreven stappen worden getransformeerd in een gedragen grensoverschrijdende integrale economische visie voor het het gehele Linieland Waas en Hulst. Dit eindproduct vormt het einde van dit project.

 

4) De daadwerkelijke realisatie van het economisch profiel en de branding van het profiel naar buitenwereld, maakt geen onderdeel meer uit van het project maar vormt een logisch vervolg op dit project tot het formuleren van een economisch profiel voor Linieland Waas en Hulst.

-   Het uitvoeringsprogramma en het communicatieplan worden tijdens deze stap uitgerold door het daadwerkelijk realiseren van (economische) projecten die bijdragen aan het geformuleerde economisch profiel gecombineerd met gerichte communicatieactiviteiten.

 

Aandachtspunt is het blijvend grensoverschrijdend afstemmen van de activiteiten. Niet enkel bij de ontwikkeling van een economisch profiel voor het Linieland Waas en Hulst, maar ook (en vooral) bij de realisatie van dat economische profiel.

In het project dient een terugkoppelmoment opgenomen te worden met de andere  in de Ontwikkelingsvisie Land van Waas en Hulst benoemde projecten. Hiermee wordt gestreefd tot een goede afstemming te komen tussen de projecten en ambities die vanuit het Economisch profiel benoemd worden en de andere projecten uit de Ontwikkelingsvisie Land van Waas en Hulst  zoals bijvoorbeeld mobiliteit. Er wordt voorgesteld tussen stap 2 en stap 3 van dit project een dergelijk terugkoppelmoment in te bouwen.

Projectpartners: 

-Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interwaas

-Gemeente Hulst

-Begeleidende ondersteuning: het Projectbureau van Linieland van Waas en Hulst