Wie zijn we?

1. Historiek

De Belgische gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en het Nederlandse Hulst vonden elkaar in de jaren negentig van de vorige eeuw al in een intergemeentelijk samenwerkingsorgaan (IGO). Het IGO is één van de drie clusters binnen de Euregio Scheldemond. Gaandeweg werd duidelijk dat er nood was aan een sterkere structuur om tot concrete grensoverschrijdende actie te komen.

De kentering kwam er op basis van een regiostudie, voorgesteld door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, om de ruimtelijke ontwikkeling van het linkerscheldeoevergebied, met name Beveren en Hulst, voor de komende twintig jaar te onderzoeken. Hiervoor werd een Taskforce opgericht, met de Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys als voorzitter, en op zijn vraag werden Sint-Gillis-Waas en Stekene aan de scope van de studie toegevoegd. In december 2009 was de studie af. Uit de resultaten van de studie (zie bijlage 'eindrapport') bleek dat er een belangrijke potentieel was voor grensoverschrijdende samenwerking op vier domeinen: haven en economie, mobiliteit, natuur, recreatie en cultuurhistorie, en wonen en leefbaarheid. Via een actieplan werden elf projecten– zowel concrete realisatieprojecten als onderzoeksprojecten op langere termijn –  uit de studie gedistilleerd. (zie bijlage 'projectfiches')

 

 

2. Oprichting

Om deze projecten te realiseren was echter een uitvoeringsorgaan nodig. De vier gemeenten kozen voor een EGTS, een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Om sterker te staan in het realiseren van hun projecten, spraken ze ook de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen aan. Deze namen een ondersteunende rol aan, terwijl de vier gemeenten de kern van de EGTS vormen. Tot slot trad met Interwaas nog een zevende partner toe. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling had immers al heel wat kennis in huis over de domeinen waarrond de EGTS zou werken.

Zo werd op 15 juni 2011 de eerste EGTS tussen Vlaamse en Nederlandse partners officieel boven de doopvont gehouden. De statuten van de “EGTS Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid” werden op 7 juli 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Omdat Sint-Gillis-Waas het voortouw had genomen in de voorbereidende fase, is daar de zetel van de EGTS ondergebracht. Juridisch geldt in eerste instantie de Europese verordening betreffende de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking uit 2006. Als die de materie niet of slechts ten dele regelt, geldt de Belgische wetgeving inzake publieke rechtspersonen.

De EGTS Linieland van Waas en Hulst was de 20ste EGTS die in Europa werd erkend.

In februari 2015 beslisten alle betrokken besturen tot een herprioritering voor de 11 geïdentificeerde projecten uit de Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie (2010), omdat sommige projecten intussen reeds in uitvoering waren of reeds waren afgerond zoals het project Kapellebrug.

De EGTS breidde intussen ook uit: op 17 oktober 2016 trad de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) toe als achtste partner. Al vanaf de oprichting van de EGTS was er een vorm van samenwerking met de MLSO die door de toetreding nog verder versterkt wordt.

3. Missie

EGTS Linieland van Waas en Hulst: hefboom voor een sterke ontwikkeling in de grensstreek.

De vier grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene werken aan de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. Ze hebben hiervoor een EGTS opgericht (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). In de oprichtingsovereenkomst die op 15 juni 2011 is ondertekend staan twee grote doelstellingen:

  1. het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te ondersteunen
  2. gezamenlijke projecten te realiseren

De EGTS is de eerste tussen Vlaamse en Nederlandse openbare besturen. Naast de vier gemeenten maken ook de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen en Interwaas en Maatschappij Linkerscheldeoever er deel van uit. De EGTS Linieland van Waas en Hulst is als 20ste EGTS in Europa erkend.

De oprichting van de EGTS vindt haar oorsprong in de Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst, een studie over het grondgebied van de vier genoemde gemeenten over de ontwikkeling voor de komende 20 jaar. De studie leverde uiteindelijk 11 projecten op binnen de domeinen Haven en economie;  Mobiliteit;  Natuur, recreatie, cultuurhistorie en Wonen en leefbaarheid.

In het voorjaar van 2015 beslisten alle betrokken besturen om een nieuwe timing uit te tekenen voor de elf projecten.

De evolutie die de EGTS heeft doorgemaakt is er één van bescheiden opstart tot wat de organisatie nu is: een volwaardige intermediaire organisatie voor grensissues en een uitvoeringsorganisatie voor Europese projecten.

4. Organisatie

Bestuurlijk wordt de EGTS geleid door de Algemene Vergadering of Linieraad. Acht afgevaardigden van de deelnemende besturen zetelen in de Linieraad. Deze vergadert 3 keer per jaar.

Samenstelling Linieraad

Effectief

Plaatsvervanger

Gemeente Beveren

Marc Van de Vijver

Filip Kegels

Gemeente Hulst

Jan-Frans Mulder

J.P. Hageman

Gemeente Sint-Gillis-Waas

Maaike De Rudder

Herwin De Kind

Gemeente Stekene

Stany De Rechter

Kris Van Duyse

Provincie Zeeland

Anita Pijpelink

nog vast te leggen

Provincie Oost-Vlaanderen

Riet Gillis

Elisabet Dooms

Interwaas

Chris Lippens

Dominique Tielens

MLSO

Boudewijn Vlegels

Laura Staut

Burgemeester Remi Audenaert van Sint-Gillis-Waas was de eerste voorzitter. Momenteel is burgemeester Jan-Frans Mulder van de gemeente Hulst de voorzitter. Burgemeester Stany De Rechter van de gemeente Stekene is de ondervoorzitter. Directeur Richard Meersschaert vertegenwoordigt de EGTS en handelt namens en voor rekening van de EGTS. Samen vormen zij het Dagelijks Bestuur.