2014: Kapellebrug (R5A)

Projectfiche: 

Doelstelling van het project is het wegnemen van een concrete, fysieke barrière voor grensoverschrijdende maatschappelijke en economische interactie tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland, door het verbeteren van de mobiliteit/doorstroming aan de grensovergang te Kapellebrug.

Kapellebrug is een Zeeuws-Vlaamse kern aan de verbindingsweg tussen Hulst en Sint-Niklaas. Al bijna 20 jaar veroorzaakt de grensovergang in Kapellebrug, gelegen op een kruispunt met stoplicht, lange files op zondagen. Op zondag zijn de winkels in Hulst open, wat veel Vlamingen aantrekt vanuit Antwerpen, het Waasland en de regio Gent. In de voormiddag (als de verkeersstroom zich van Vlaanderen naar Nederland begeeft) reikt de file vaak tot op de oude Expressweg, nu snelweg Antwerpen-Knokke (A11/E34). Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, temeer omdat mensen op deze plek, op deze dag, geen file verwachten op de snelweg. 's Middags en 's avonds ontstaan problemen in tegenovergestelde richting.

Het wegnemen van deze fysieke barrière en het vervangen van het huidige niet meer toereikende stoplicht door een veilig alternatief dat de doorstroming verbetert, levert voordelen op voor beide zijden van de grens. Voor Hulst een verbeterde bereikbaarheid voor een belangrijke groep winkeltoeristen, voor de Vlaamse gemeenten specifiek en Vlaamse automobilisten in het algemeen een vlottere doorstroming van het verkeer en daarmee ook een verbeterde veiligheid op de (afritten van de) snelweg E34 (Antwerpen-Knokke). Voor lokale grensbewoners aan beide zijden van de grens (in de lokale kernen tussen Hulst en de snelweg; Sint-Jansteen, Kapellebrug, Tromp) ontstaat een verbetering van de leefbaarheid (minder milieubelasting en verkeerslawaai) door een vlottere en efficiëntere afwerking van de verkeersstromen.

De verbetering van de mobiliteit tussen Hulst en het Waasland past daarnaast binnen het ruimtelijk langetermijnperspectief voor het grensoverschrijdende Linieland. De gemeenten Hulst, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen willen op termijn de geplande wegenkamstructuur in het Linieland vervolmaken. Verbetering van de grensovergang aan Kapellebrug vormt hiervan een belangrijk onderdeel.

In het voorjaar 2012 voerde de EGTS een onderzoek naar best mogelijke oplossing voor de doorstroming van het verkeer en het voorkomen van de files. De conclusie van het onderzoek is dat een rotonde het verkeersknelpunt op het kruispunt Gentsevaart – De Klingestraat kan oplossen. Een rotonde voldoet als oplossing voor het doorstromingsprobleem, ook bij een verkeersgroei van 15% voor het autoverkeer. De keuze voor een rotonde impliceert een proces van grondverwerving en aansluitend een nieuwe fysieke inrichting van het kruispunt (civiel-technische werken). Op basis van de robuustheidstoets en rekening houdend met het maatschappelijk draagvlak besliste de EGTS-Linieraad voor de aanleg van de rotonde als oplossing voor het fileprobleem.

Het project voorziet concreet in volgende activiteiten:

  1. Grondverwerving benodigd voor de aanpassing van het fysieke aanpassing van het kruispunt: Op het grondgebied van de gemeente Hulst is extra grondverwerving noodzakelijk voor de realisatie van de voorziene rotonde, de aanleg van 28 parkeerplaatsen en de ontsluiting van de Van Hogendorplaan. In totaal zal de gemeente Hulst instaan voor de aankoop van 2.375 m² grond.
  2. Inspraak- en vergunningsprocedures, bestek en aanbestedingsprocedure: de gemeente Hulst staat in voor de inspraak- en vergunningsprocedures op Nederlands grondgebied. Voor het project wordt er daarnaast een stuurgroep Kapellebrug ingericht met de projectpartners, het Vlaams Agentschap Wegen en verkeer, de gemeente Stekene, de gemeente Sint-Gillis-Waas en de provincie Oost-Vlaanderen. Via de stuurgroep vindt er onder meer afstemming plaats over de inspraak- en vergunningsprocedures met het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast wordt binnen de stuurgroep ook de opmaak van het bestek en de aanbestedingsprocedure voor de fysieke werken besproken.
  3. Aanleg rotonde (civiel-technische werken): de provincie Zeeland treedt op als aanbestedende overheid voor de aanleg van de rotonde en de overige werken en houdt de directievoering/toezicht op de werken.
  4. Projectcoördinatie en -administratie: de EGTS Linieland staat in voor de projectcoördinatie en –administratie.
  5. Communicatie: EGTS Linieland van Waas en Hulst is verantwoordelijk voor de communicatie over het project. Via een gerichte communicatie wil het project onder meer de omwonenden, wijk- en buurtvertegenwoordigingen informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de gewijzigde situatie in de directe leefomgeving. Daarnaast zullen ook de weggebruikers geïnformeerd worden over de alternatieve routes die gevolgd kunnen worden tijdens de werken.
Projectpartners: 

De betrokken partners in het project zijn de EGTS Linieland van Waas en Hulst, provincie Zeeland en Hulst.

  1. De EGTS Linieland van Waas en Hulst) neemt als projectverantwoordelijke de overkoepelende projectcoördinatie/-administratie en communicatie op zich.
  2. De gemeente Hulst is verantwoordelijk voor de grondverwerving en de inspraak- en vergunningsprocedures, en de opmaak van het bestek benodigd voor de fysieke aanpassing van het kruispunt
  3. De provincie Zeeland staat als aanbestedende overheid in voor de aanleg van de rotonde (civiel-technische werken) en de directievoering/toezicht.

Het project voorziet eveneens in de oprichting van een stuurgroep Kapellebrug waarin naast de projectpartners ook het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas en provincie Oost-Vlaanderen vertegenwoordigd zijn. Binnen de stuurgroep vindt er overleg plaats over de  inspraak- en vergunningsprocedures, de opmaak van het bestek en de aanbestedingsprocedure. De stuurgroep bewaakt ook de voortgang van het project.

De aanleg van de rotonde is een Interreg IV-project dat voor cofinanciering is ingediend door de gemeenten Hulst, Stekene en Sint-Gillis-Waas, de Provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De EGTS Linieland van Waas en Hulst staat in voor de coördinatie.