B-solutions

Projectfiche: 

B-solutions is een initiatief van de EU om juridische en administratieve grensobstakels langs de binnengrenzen van de EU op te lossen. EGTS Linieland en haar partners dienden een aanvraag in om de knelpunten voor grensoverschrijdende stages in België en Nederland te onderzoeken en aan te pakken. Deze aanvraag werd in 2020 goedgekeurd.

PROJECTOMSCHRIJVING 
Topic: grensoverschrijdende stages
Met een eerder project omtrent knelpuntberoepen had EGTS tot doelstelling om grensoverschrijdende stages in het kader van duaal leren en de beroepsbegeleidende leerweg mogelijk te maken. Tijdens dit project werden verschillende wettelijke en financiële aandachtspunten blootgelegd die grensoverschrijdende stages bemoeilijken. Ook bij Syntra Vlaanderen en S-BB Nederland was deze problematiek gekend, zij hebben in het verleden intensief gewerkt aan het in kaart brengen hiervan.

Vandaag is de situatie zo dat wanneer een student een betaalde stage over de grens loopt, hij/zij het recht op sociale zekerheid en kinderbijslag kan verliezen. Door de bezoldiging wordt de student namelijk niet langer aanzien als student maar als werknemer. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee, de student moet bijvoorbeeld voldoen aan de sociale zekerheidsvoorwaarden van de andere lidstaat. Er werd beslist om aan de slag te gaan met deze aandachtspunten en een aanvraag bij B-solutions werd ingediend. De aanvraag werd in november 2020 goedgekeurd. 

Doelstellingen project
Zoals hierboven werd omschreven zijn er verschillende knelpunten op vlak van sociale zekerheid bij grensoverschrijdende stages werd aangekaart. Samen met b-solutions willen de EGTS en haar partners werken aan oplossingen voor dit issue. Een eerste stap hierin is een jurist gespecialiseerd in internationaal arbeidsrecht het probleem laten bekijken aangezien het gaat om een specifiek juridisch probleem. Door het probleem in kaart te brengen en scholen te adviseren, streven de EGTS er naar grensoverschrijdende stages te vergemakkelijken en aan te moedigen. Een volgende stap in het project kan zijn Vlaamse, Belgische en Nederlandse overheden attent maken op het issue en hen aanmoedigen om samen aan een overeenkomst te werken die dit issue oplost. 

Voor meer informatie over B-solutions en hun werking kan je terecht op hun website: https://www.aebr.eu/projects/b-solutions/

LOCATIE 
Het wegnemen van obstakels voor grensoverschrijdende stages en samenwerking is interessant en toepasbaar voor de hele Vlaams-Nederlandse grens. 

SUBSIDIE
B-solutions

TIMING
2020 - ... 

STATUS PROJECT
Aanvraag goedgekeurd 

ROL EGTS
Aanvrager

 

Projectpartners: