Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

Projectfiche: 

Locatie: Een grenspark in het fraaie grensgebied van België en Nederland (Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige-Prosperproject, Prosperpolder- Zuid, Oude Doelpolder en Nieuwe Arenbergse polder en alle waardevolle landschappen in de grensoverschrijdende regio van het Linieland Waas en Hulst)

Inhoud: Realisatie van een duurzaam, zelfdragende entiteit met internationale topnatuur, met sterk economisch weefsel en een immense meerwaarde voor alle omliggende gemeenten: Beveren, Hulst en Sint-Gillis-Waas

Doelstellingen:

  • Herstel in vogelbiodiversiteit o.a. door het realiseren van veiliger broedplaatsen
  • Bioboost voor de fauna (bv. rugstreeppad en vleermuizen) en flora (dijkenbeheer)
  • Getijdennatuur in zijn meest gunstige vorm d.m.v. in –en uitlaatconstructies die vrije vismigratie mogelijk maken en die een ideaal broed-en overwinteringsgebied voor watervogels doen ontstaan
  • Eco-hydrologisch herstel binnendijkse gebieden d.m.v. het ontwikkelen van een natuurgebied met zilte graslanden door omvorming van dichtgeslibde kreken,  en anderzijds door historische kreekrestanten opnieuw uit te graven voor de ontwikkeling van een zoetwatergebied
  • Ecologie hand in hand met economie
  • Grensoverschrijdend natuurbeheersplan
  • Toeristisch potentieel in de verf zetten

Realisaties
Tijdens het Interreg project werd een interactief proces in gang gezet om met alle 'streekholders' na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied. Deze streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het gebied en ook actief mee willen doen. Dit nieuw toekomstperspectief werd neergeschreven in de gebiedsagenda. In de gebiedsagenda wordt de identiteit van het grenspark beschreven, daarnaast vormt de agenda ook een heldere leidraad voor verdere ontwikkelingen in het grenspark.

Lees alles over de projecten, realisaties en gebeurtenissen in het grenspark op de website

Timing: 2016-2020
Het Interreg project werd afgerond in 2020, maar dat betekende niet het einde van het grensparkverhaal. 
Een nieuwe samenwerkingsentiteit werd opgericht, lees er alles op de pagina Grenspark Groot Saeftinghe.

Projectverantwoordelijke: De trekker van het project is EGTS (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) Linieland van Waas en Hulst

Financiering: Het Grenspark krijgt 1,4 miljoen euro steun van het Europese Interreg programma. De totale kostprijs van het project bedraagt 2,8 miljoen euro.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Pieter Jan Meire (projectcoördinator): Tel: +32 3 205 36 62 of GSM: +32 479 90 24 55

Projectpartners: 

Provincie Zeeland, Agentschap voor Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Port of Antwerp, Waterwegen en Zeekanaal nv, Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt en EGTS