Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe

Projecten

Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe

Het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe vormt de grensoverschrijdende organisatorische eenheid waarin verschillende partijen, organisaties & streekholders samenwerken om Grenspark Groot Saeftinghe verder te ontwikkelen. EGTS Linieland treedt op als koepelorganisatie voor het wettelijk & economisch verkeer & als werkgever van (een deel van) het personeel van het Grensparkteam.

Het grenspark heeft een horizontale aanpak. De streek en haar streekholders worden nauw betrokken bij de projecten en initiatieven binnen het grenspark. Wil jij ook meedenken? Actuele informatie over lopende projecten, werkgroepen, etc. kan je terugvinden op het participatieplatform.

Een recreatieve ontwikkeling maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling in het grenspark. Op onze bezoekerswebsite  vind je terug wat er te doen is in het grenspark.

Gerelateerde projecten

Subsidiefonds: LEADER Status project: in uitvoering Periode: september 2020 tot december 2022 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

De groeiende belangstelling voor het grenspark vraagt om de uitbouw van een kwalitatief educatief aanbod. Via dit project wordt specifiek ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van het agrarisch verleden en heden. Via een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, met specifieke aandacht voor jongeren, wordt de identiteitsgericht ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe verder versterkt. Hiervoor werkt de EGTS samen met 'streekholders' uit de grensstreek.

 

Subsidiefonds: Interreg Status project: afgerond Periode: 2016 – 2020 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe Subsidiebedrag: 1,4 miljoen euro

Grenspark Groot Saeftinghe werd opgericht door acht partijen in Vlaanderen en Nederland naar aanleiding van grootschalige natuurontwikkelingsplannen. Centraal in het project stond het duurzaam behoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in het Schelde-estuarium. Dit werd vastgelegd in een projectplan dat in 2016 goedgekeurd werd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Tot de doelstellingen van het project behoorden: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie  van de estuariene natuur en ecologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Daarnaast werd tijdens het Interreg-project ook een interactief proces in gang gezet om met alle 'streekholders' na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied. Deze streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het gebied en ook actief mee willen doen. Dit nieuw toekomstperspectief werd neergeschreven in de gebiedsagenda  In de gebiedsagenda wordt de identiteit van het grenspark beschreven maar de agenda geeft ook een heldere leidraad voor verdere ontwikkelingen in het grenspark.

Subsidiefonds: Strategisch Project Status project: in uitvoering Periode: december 2021 tot november 2024 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe Subsidiebedrag: 297.600 euro

Het instrument ‘strategische projecten’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft als doel de planning op het terrein te realiseren en een bijdrage te leveren in de subsidiëring van de loon- en werkingskosten van een professionele coördinatie. Binnen het grenspark werkt een projectleider binnen het strategisch project onder andere aan de realisatie van de Prosperhoeve als onthaalpoort en de ondersteuning van de grensparkgidsen.

De stand van zaken van het Strategisch Project kan u op het participatieplatform van Grenspark Groot Saeftinghe  raadplegen.

Strategisch project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’

Subsidiefonds: Strategisch Project
Status project: in uitvoering
Periode: december 2021 tot november 2024
Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe
Subsidiebedrag: 297.600 euro

Het instrument ‘strategische projecten’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft als doel de planning op het terrein te realiseren en een bijdrage te leveren in de subsidiëring van de loon- en werkingskosten van een professionele coördinatie. Binnen het grenspark werkt een projectleider binnen het strategisch project onder andere aan de realisatie van de Prosperhoeve als onthaalpoort en de ondersteuning van de grensparkgidsen.

De stand van zaken van het Strategisch Project kan u op het participatieplatform van Grenspark Groot Saeftinghe  raadplegen.

Educatief aanbod ‘Scheldepolders’

Subsidiefonds: LEADER
Status project: in uitvoering
Periode: september 2020 tot december 2022
Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

De groeiende belangstelling voor het grenspark vraagt om de uitbouw van een kwalitatief educatief aanbod. Via dit project wordt specifiek ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van het agrarisch verleden en heden. Via een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, met specifieke aandacht voor jongeren, wordt de identiteitsgericht ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe verder versterkt. Hiervoor werkt de EGTS samen met ‘streekholders’ uit de grensstreek.

 

Klimaatadaptief grensbos

Subsidiefonds: Euregio Scheldemond
Status project: afgerond
Periode: december 2020 tot mei 2022
Locatie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland

In de Zeeuws-Vlaamse grensregio krimpt het bosareaal, een groot gedeelte van de naaldbossen is door homogeniteit, gelijkjarigheid en extremere weersomstandigheden bijzonder kwetsbaar voor ziekten, plagen en schorskever. Dit is een probleem voor het klimaat, ecosystemen, biodiversiteit en veiligheid. Doelstelling van het project Klimaatadaptief Grensbos is het achterhalen van de primaire en secundaire oorzaken van massale bossterfte en het toewerken naar een klimaatadaptieve aanpak van homogene naaldbosse. Via pilots werden de bedreigingen en de aanpak van het probleem onderzocht. Het project is een voorstudie, de verschillende projectresultaten en conclusies kunnen een basis vormen voor een grootschaliger aanpak. Het project wil een voorbeeldaanpak tonen voor andere bosgebieden in Nederland en Vlaanderen en bij uitbreiding in Europa.

Een groot gedeelte van de bospercelen is zowel in Nederland als Vlaanderen in handen van privéeigenaren, dit leidt tot grote versnippering en maakt het moeilijk om de impact in de Zeeuws-Wase bossen in te schatten. Het idee leeft dat door deze versnippering de impact te weinig onderkend wordt bij bovenlokale overheden. Ondanks dat overheden inzetten op het uitbreiden van het bosareaal gaat momenteel ook veel bos verloren deels te wijten aan niet klimaatbestendige inplantingen in het verleden.
Een studie van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bracht enerzijds de huidige gezondheidstoestand, de aantasting van de letterzetter en de kwetsbaarheid van de homogene naaldbossen in de grensregio in kaart. Daarnaast werden verschillende good practices geselecteerd, deze werden vervolgens getest in drie pilotprojecten. De resultaten werden gedeeld met privéeigenaars en organisaties zoals Agentschap Natuur en Bos, Staatsbosbeheer en bosgroepen.

De resultaten kan u hier downloaden. Ondersteunende kaarten uit Stekene met de locaties van fijnspar en grove den zijn ook beschikbaar.

 

 

 

Boergondische Buren

Subsidiefonds: LEADER Transnationaal
Status project: in uitvoering
Periode: 2019 – 2023
Locatie: gemeentes Terneuzen en Hulst aan Nederlandse kant en gemeentes Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke en Kruibeke aan Belgische kant.

Boergondische Buren is een Europees LEADER-project dat grensoverschrijdende samenwerking op vlak van verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme wil stimuleren in de grensregio. Boergondische Buren verenigt, versterkt en biedt kansen tot grensoverschrijdende samenwerking aan agro-ondernemers in het grensgebied van het Belgische Waasland en de Nederlandse gemeentes Hulst en Terneuzen.

Hoeve- en streekproducten
Grensoverschrijdende interactie omtrent hoeve-en streekproducten is eerder beperkt, onder andere door barrières in wetgeving en cultuurverschillen tussen België en Nederland maar ook door onwetendheid. Door kennisdeling en uitwisseling kunnen ondernemers van elkaar leren en nieuwe initiatieven en samenwerkingen aangaan. Om de samenwerking te stimuleren, inventariseert het projectteam welke ondernemers zich in het gebied bevinden. Dit leidt tot betere zichtbaarheid bij consumenten en zakelijke afnemers. In dit stadium van het project kunnen agro-ondernemers zich nog steeds aanmelden om met hun onderneming en product op de kaart geplaatst te worden.

Daarnaast werden er actief oplossingen gezocht om belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking en verkoop te verminderen of zelfs op te lossen. Het handboek ‘handelen in de grensstreek’ werd hiervoor opgesteld.

Uitzichtpunt Niemandsland
Het uitzichtpunt Niemandsland een baken in het landschap vormen. Het uitzichtpunt zal bezoekers de weg wijzen naar agro-ondernemers en het verhaal van de gedeelde cultuurhistorie vertellen. De ligging net op de grens van Stekene (B)/Hulst (NL) en in het waterwingebied maken het project bijzonder. Begin 2020 werd een architectuurwedstrijd voor het uitzichtpunt uitgeschreven. Het ontwerp van Raakvlak Architecten, een hedendaagse interpretatie van een Spaanse toren, werd door de inwoners van Stekene en Hulst en jury verkozen. Op 12 november 2022 wordt de toren geopend.

Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

Subsidiefonds: Interreg
Status project: afgerond
Periode: 2016 – 2020
Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe
Subsidiebedrag: 1,4 miljoen euro

Grenspark Groot Saeftinghe werd opgericht door acht partijen in Vlaanderen en Nederland naar aanleiding van grootschalige natuurontwikkelingsplannen. Centraal in het project stond het duurzaam behoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in het Schelde-estuarium. Dit werd vastgelegd in een projectplan dat in 2016 goedgekeurd werd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Tot de doelstellingen van het project behoorden: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie  van de estuariene natuur en ecologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Daarnaast werd tijdens het Interreg-project ook een interactief proces in gang gezet om met alle ‘streekholders’ na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied. Deze streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het gebied en ook actief mee willen doen. Dit nieuw toekomstperspectief werd neergeschreven in de gebiedsagenda  In de gebiedsagenda wordt de identiteit van het grenspark beschreven maar de agenda geeft ook een heldere leidraad voor verdere ontwikkelingen in het grenspark.

Deelnemers