Klimaatadaptief grensbos

Subsidiefonds: Euregio Scheldemond
Status project: afgerond
Periode: december 2020 tot mei 2022
Locatie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland

In de Zeeuws-Vlaamse grensregio krimpt het bosareaal, een groot gedeelte van de naaldbossen is door homogeniteit, gelijkjarigheid en extremere weersomstandigheden bijzonder kwetsbaar voor ziekten, plagen en schorskever. Dit is een probleem voor het klimaat, ecosystemen, biodiversiteit en veiligheid. Doelstelling van het project Klimaatadaptief Grensbos is het achterhalen van de primaire en secundaire oorzaken van massale bossterfte en het toewerken naar een klimaatadaptieve aanpak van homogene naaldbosse. Via pilots werden de bedreigingen en de aanpak van het probleem onderzocht. Het project is een voorstudie, de verschillende projectresultaten en conclusies kunnen een basis vormen voor een grootschaliger aanpak. Het project wil een voorbeeldaanpak tonen voor andere bosgebieden in Nederland en Vlaanderen en bij uitbreiding in Europa.

Een groot gedeelte van de bospercelen is zowel in Nederland als Vlaanderen in handen van privéeigenaren, dit leidt tot grote versnippering en maakt het moeilijk om de impact in de Zeeuws-Wase bossen in te schatten. Het idee leeft dat door deze versnippering de impact te weinig onderkend wordt bij bovenlokale overheden. Ondanks dat overheden inzetten op het uitbreiden van het bosareaal gaat momenteel ook veel bos verloren deels te wijten aan niet klimaatbestendige inplantingen in het verleden.
Een studie van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bracht enerzijds de huidige gezondheidstoestand, de aantasting van de letterzetter en de kwetsbaarheid van de homogene naaldbossen in de grensregio in kaart. Daarnaast werden verschillende good practices geselecteerd, deze werden vervolgens getest in drie pilotprojecten. De resultaten werden gedeeld met privéeigenaars en organisaties zoals Agentschap Natuur en Bos, Staatsbosbeheer en bosgroepen.

De resultaten kan u hier downloaden. Ondersteunende kaarten uit Stekene met de locaties van fijnspar en grove den zijn ook beschikbaar.