EGTS Linieland van Waas en Hulst hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EGTS Linieland van Waas en Hulst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR).

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens:
EGTS Linieland Van Waas en Hulst
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
E-mail in**@eg***********.eu

Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens worden door EGTS Linieland van Waas en Hulst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Wij gebruiken de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

EGTS Linieland van Waas en Hulst bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle personen die namens EGTS Linieland van Waas en Hulst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring kan u terugvinden hoe u contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

EGTS Linieland van Waas en Hulst kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.